EED en andere energie-audits

De aanleiding voor het uitvoeren van een energie-audit kan variëren. Soms wil een organisatie zelf gewoon beter inzicht in het energiegebruik en in de energiebesparingsmogelijkheden. Soms legt het bevoegd gezag, zoals een gemeente of omgevingsdienst, de verplichting op tot een energie-audit. In dat kader is de Wet Milieubeheer belangrijk. Een ander soort audit zie je terug bij de MJA. Deelnemers aan dit convenant met de rijksoverheid verplichten zichzelf tot een periodieke update van hun energie-efficiency plan (EEP). Wat de achtergrond van de audit ook is, in hoofdlijnen komt het telkens neer op de volgende hoofdstappen:

  1. Inventarisatie van de huidige energetische situatie.
  2. Identificatie van energiebesparingsmaatregelen.
  3. Bepaling van de technische en economische haalbaarheid van iedere maatregel.

 

EED

Achtergrond

In 2012 stelde de het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. In deze richtlijn (2012/27/EU) staat de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als ondernemingen. Op 10 juli 2015 is de Europese EED omgezet in Nederlandse wetgeving door de “Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie”. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

DuraMundo voert energie-audits uit in het kader van de EED. In een grote verscheidenheid van sectoren hebben we al organisaties geholpen.

Voor wie is de EED-energie-audit (kortweg EED) relevant?

De EED is van toepassing op alle grote organisaties die een economische activiteit verrichten. Ook overheden en zorginstellingen kunnen economische activiteiten uitoefenen en daarmee auditplichtig zijn. Een organisatie is groot als die voldoet aan minimaal één van de volgende omvangsnormen:

  • meer dan 250 FTE
  • een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De uitwerking van de EED-regelgeving in Nederland is nog steeds in ontwikkeling. Er zijn verscheidene vrijstellingen bepaald, bijvoorbeeld als aantoonbaar is dat een organisatie een bepaald (en goedgekeurd) energiemanagementsysteem geïmplementeerd heeft. Naast deze algemene vrijstellingsmogelijkheden zijn er ook bij de lagere overheden soms vrijstellingen mogelijk. We hebben het dan over het bevoegde gezag dat de EED-auditrapporten beoordeelt. In de basis is dat de gemeente waarin de organisatie gevestigd is. In de praktijk hebben veel gemeentes de beoordeling van EED-rapporten en de daarmee samenhangende handhaving overgedragen aan een omgevingsdienst (OD) of rijksuitvoeringsdienst (RUD). Het bevoegde gezag is vrij om de invulling van de EED-auditeis aan te passen aan de lokale situatie. Zo kan het dus gebeuren dat een EED-audit in verschillende regio’s verschillend ingevuld wordt. Enerzijds kan dit aanvullende eisen betekenen; anderzijds hoeven bepaalde EED-audits niet of slechts vereenvoudigd uitgevoerd te worden.

Dus ook al ben je als organisatie aangeschreven voor de uitvoering van een EED-audit, check altijd eerst in hoeverre dit echt nodig is. DuraMundo kan daarbij helpen.

Wat houdt de EED in?

De EED moet iedere vier jaar uitgevoerd worden. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat de organisatie laat zien dat het inzicht heeft in haar energiegebruik naar omvang en aard. Dit noemen we het opstellen van een energiebalans. Daarin staat hoeveel volume van iedere gebruikte energiedrager ingezet wordt voor welke toepassing. Daarnaast vereist de EED inzicht in de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing. Deze moet zo goed mogelijk gemeten en becijferd worden, zowel technisch als financieel. Deze financiële beoordeling is niet alleen voor de organisatie relevant om te weten waar men qua kosten en investering aan toe is; ook is de financiële terugverdientijd (TVT) relevant voor het bevoegde gezag. De Wet Milieubeheer zegt immers dat alle energiebesparende maatregelen die terug te verdienen zijn binnen vijf jaar, uitgevoerd moeten worden. Het bevoegde gezag ziet daarop toe.

Meer weten over de EED? Neem vrijblijvend eens contact op!